Become A Volunteer – Bëhuni Vullnetar

 

Volunteer work is work and volunteering experience is work experience! Make it worth to you!

Puna vullnetare është punë dhe eksperienca si vullnetar është experiencë pune! Bëjeni që t’ju vlejë!

There are different options to engage as a volunteer for Albanian Skills – Ka opsione të ndryshme kohore për t’u angazhuar si vullnetar në Albanian Skills:

 • During all the 2017 edition: 2 days per week from 20 April until 20 June 2017
  Gjatë gjithë edicionit të 2017: 2 ditë në javë nga data 20 Prill deri më 20 Qershor 2017
 • Preparation period: 2 days per week from 20 April until 26 May 2017
  Periudha përgatitore: 2 ditë në javë nga data 20 Prill deri më 27 Maj 2017
 • Event days: 6-7 hours in different timeslots on 25 and/or 26 May 2017
  Ditët e Eventeve: 6-7 orë në ditë në turne të ndryshme më 26 dhe/ose 27 Maj 2017
 • Follow-up activities: 3-4 hours per week from 26 May until 20 June 2017
  Aktivitetet pasuese: 3-4 orë në javë nga data 26 Maj deri më 20 Qershor 2017

Your tasks – Detyrat tuaja

 • Assisting and supporting the management team during the preparation period, the days of the events and the follow-up activities.
  Ndihma dhe mbështetje gjatë periudhës përgatitore, ditëve të eventeve dhe aktiviteteve më pas.
 • Receiving guests and guiding visitors during the event days.
  Mikpritja dhe orientimi i vizitorëve gjatë dy eventeve të dy ditëve.
 • Assistance in setting up the infrastructure for the event.
  Mbështetje në instalimi dhe montimi e infrastrukturës të konkursit.
 • Distribution of promotion materials during the day of the event.
  Shpërndarje e materialet promocionale gjatë ditës së konkursit.
 • Assistance in the registration of competitors.
  Mbështetje në regjistrimin e pjesëmarrësve.
 • Translation from English, French or German into Albanian and vice versa for the Swiss and German experts.
  Përkthimi nga anglishtja, frëngjishtja ose gjermanishtjë në shqip dhe anasjelltas për ekspertët zviceranë dhe gjermanë.
 • Supervision of logistics during the competitions.
  Supervizimi, që çdo gjë është në rregull nga ana logjistike gjatë ditës së konkursit.
 • Taking photos and writing articles.
  Marrja e fotografive dhe shkruarja e një artikull.
 • Assistance in removing the infrastructure after the event.
  Mbështetje për çmontimin e infrastrukturës të konkursit në fund të ditës.

Your benefits – Përfitimet tuaja

 • Be an active part of a fantastic and exciting event!
  Bëheni pjesë aktive e një aktiviteti fantastik dhe shumë emocionues!
 • Meet new motivated young people from all around Albania!
  Takoni të rinj të motivuar nga e gjithë Shqipëria!
 • Improve your foreign language skills in an international environment.
  Përmirësoni aftësitë tuaja në gjuhë të huaja në një ambient ndërkombëtar.
 • Receive a certificate of participation for your voluntary commitment and effort.
  Merrni një Çertifikatë pjesëmarrje që demontron dedikimin dhe përpjekjet tuaja vullnetar.

Registration – Regjistrim

Registration for 2017 has closed.