Become A Volunteer – Bëhuni Vullnetar

 

Volunteer work is work and volunteering experience is work experience! Make it worth to you!
Puna vullnetare është punë dhe eksperienca si vullnetar është experiencë pune! Bëjeni që t’ju vlejë!

Your tasks – Detyrat tuaja

 • Assisting and supporting the management team during the preparation period, the days of the events and the follow-up activities.
  Ndihma dhe mbështetje gjatë periudhës përgatitore, ditëve të eventeve dhe aktiviteteve më pas.
 • Receiving guests and guiding visitors during the event days.
  Mikpritja dhe orientimi i vizitorëve gjatë eventeve të ditëve.
 • Assistance in setting up the infrastructure for the event.
  Mbështetje në instalimi dhe montimi e infrastrukturës të konkursit.
 • Distribution of promotion materials during the day of the event.
  Shpërndarje e materialet promocionale gjatë ditës së konkursit.
 • Assistance in the registration of competitors.
  Mbështetje në regjistrimin e pjesëmarrësve.
 • Translation from English, French or German into Albanian and vice versa for the Swiss and German experts.
  Përkthimi nga anglishtja, frëngjishtja ose gjermanishtjë në shqip dhe anasjelltas për ekspertët zviceranë dhe gjermanë.
 • Supervision of logistics during the competitions.
  Supervizimi, që çdo gjë është në rregull nga ana logjistike gjatë ditës së konkursit.
 • Taking photos and writing articles.
  Marrja e fotografive dhe shkruarja e një artikull.
 • Assistance in removing the infrastructure after the event.
  Mbështetje për çmontimin e infrastrukturës të konkursit në fund të ditës.

Your benefits – Përfitimet tuaja

 • Be an active part of a fantastic and exciting event!
  Bëheni pjesë aktive e një aktiviteti fantastik dhe shumë emocionues!
 • Meet new motivated young people from all around Albania!
  Takoni të rinj të motivuar nga e gjithë Shqipëria!
 • Improve your foreign language skills in an international environment.
  Përmirësoni aftësitë tuaja në gjuhë të huaja në një ambient ndërkombëtar.
 • Receive a certificate of participation for your voluntary commitment and effort.
  Do të pajiseni me Çertifikatë pjesëmarrje dhe Letër Rekomandimi që demonstron dedikimin dhe përpjekjet tuaja gjatë shërbimit tuaj si vullnetar.

Registration – Regjistrim

Applications are open until 10 December, 2023, 24:00. Please apply here.
Aplikimet janë të hapura deri me 10 Dhjetor 2023, ora 24:00. Mund të aplikoni këtu.