New Time for the 6th Edition of National Skills Competitions – Autumn 2020

Dear participants, colleagues and everyone interested,

We would like to inform you that because of the restrictions put in response to coronavirus (COVID–19), Albanian Skills and its partners/collaborators have made the decision to postpone Albanian Skills Competitions 2020 to a latest time in November 2020, taking place at the same venue-Tirana Business Park.

With a massive thanks to everyone who has completed the registration so far, the Albanian Skills Board Members and its partners have agreed that already completed registrations are valid for the upcoming competitions and you do not need to do a new one. Meanwhile, the window will remain open for further applications until September 30th 2020, 24:00 hrs per day.

We understand that the decision to postpone Albanian Skills 2020, which has taken place each year in Mars for approximately 5 years in a row, is disappointing, especially for the competitors and we are very sorry to announce it. We would like to highlight that these decisions were made based on a careful and continuous monitoring of the actual situation due to COVID-19 in Albania and due to following considerations:

1. To safeguard the health of all involved persons and to respect the social distance that can be allowed in upcoming months, May or June.
2. To take sufficient time for the necessary measures that the organisation of the event will require in light of the new post COVID-19’s life.
3. To create a safe and healthy organisation environment and to contribute to the containment of COVID-19.

Stay home, stay safe and follow the guidelines set out by Albanian governmental institutions to maintain health and wellbeing. We look forward to contact you by the end of this summer with the exact day of the AS national competitions for 2020.

Until then, to stay in contact and to be informed about the upcoming events, please visit us in www.albanianskills.org .

Të dashur pjesëmarrës, kolegë dhe të interesuar,

Do të donim t’ju njoftonim se për shkak të kufizimeve të vendosura kundrejt coronavirusit (COVID-19), Albanian Skills dhe partnerët/bashkëpunëtorët e saj, kanë marrë vendimin për shtyrjen e konkurseve të Albanian Skills 2020, në një kohë më të vonshme në Nëntor 2020, që do të zhvillohet në po të njëjtin vend – Tirana Business Park.

Duke falenderuar pa masë të gjithë ata që janë kanë përfunduar regjistrimin deri tani, Anëtarët e Bordit të Albanian Skills dhe partnerët e saj, kanë rënë dakord që regjistrimet e përfunduara deri më tani janë të vlefshme për konkurset e ardhshme dhe nuk duhet të bëni regjistrim të ri. Ndërkohë, dritarja e regjistrimeve do të qëndrojë e hapur për regjistrime të mëtejshme deri në 30 Shtator 2020, 24h në ditë.

Ne e kuptojmë që vendimi për shtyrjen e Albanian Skills 2020, e cila është zhvilluar çdo vit në muajin Mars përgjatë 5 viteve të fundit, është zhgënjyes, sidomos për konkurrentët dhe na vjen vërtetë keq për njoftimin. Do donim të theksonim se këto vendime janë marrë bazuar në monitorimin e kujdesshëm dhe të vazhdueshëm të situatës aktuale për shkak të COVID-19 dhe sipas konsiderimeve të mëposhtme:

1. Për të ruajtur shëndetin e të gjithë personave të përfshirë dhe për të respektuar distancën sociale që mund të lejohet në muajt në vijim, Maj ose Qershor.
2. Për të marrë kohën e mjaftueshme për masat e nevojshme që organizimi i eventit kërkon, duke pasur parasysh situatën e re pas COVID-19.
3. Për të krijuar një ambient të sigurt dhe të shëndetshëm organizativ dhe për të kontribuar në kontrollimin e COVID-19.

Qëndroni në shtëpi, qëndroni të sigurt dhe ndiqni udhëzimet e nxjerra nga institucionet shtetërore të Shqipërisë, për të ruajtur shëndetin dhe mirëqenien. Jemi në pritje të kontaktimit me ju deri në përfundim të kësaj vere, për t’ju komunikuar datën konkrete të konkurseve kombëtare të AS për vitin 2020.

Deri atëherë, për të qëndruar në kontakt dhe për të qenë të informuar mbi eventet e ardhshme, ju lutemi të na vizitoni në www.albanianskills.org.

Leave a Reply