INTERVET WB Project: Successes and Milestones at Transnational Brussels Meeting

We are excited to announce the success of our recent Brussels meeting! The gathering was both productive and eventful as we discussed crucial project aspects. To begin, we ensured that all financial and administrative matters were handled successfully. We addressed any arising issues and resolved them to ensure the project’s smooth operation. We dedicated a 

Continue Reading →

𝗞𝗼𝗻𝗸𝘂𝗿𝘀𝗶𝗻 𝗔𝗴𝗿𝗼𝘁𝗲𝗰𝗵 𝟮𝟬𝟮𝟮

Panairet e industrive të ndryshme janë edhe vendet ku institucionet arsimore mund të krijojnë lidhje të rëndësishme mes tyre dhe bizneseve që operojnë në ato fusha. Por më e rëndësishmja është se panairet shndërrohen në “arena” të vërteta të prezantimit të talenteve të reja, aftësive të tyre dhe se sa të lidhura janë ato aftësi 

Continue Reading →